མོས་གུས

OT

[2125] མོས་པདངདངགུས་པ ... mi dmangs kyi gtso 'dzin la mos gus drag pos blo gtad lings bcol byed/ ... mchi ma 'khrug pa'i mos gus tshad med cig byung/ ...

JV, IW, RB, RY

devotion

IW

respect, interest, admiration, *

RY

*, respect

མོསགུས