ཐུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ

IW, RY

spiritual pledge or vow

ཐུགསཀྱིདམ་བཅའ