གྱུར་ཅིག

JH-ENG, IW, RY

may it be!

JH-ENG

imperative verb: let it be/become/change/transform/arise/be!; *

JH-T

'gyur/ 'gyurd/ gyur/ gyurd/

OT

[383] smon tshig cig ... sku tshe ring zhing nad med par. [384] ... 'dzam gling yongs kyi ngal rtsol mi dmangs tshang ma bcings bkrol 'thob par gyur cig ...

JV

became, SA འགྱུར་བ 

གྱུརཅིག