དམིགས་པ་མེད་པའི་བྱམས་པ

YOGA

anAlambanA maitrI

དམིགས་པ་མེད་པི་ བྱམས་པ