སྒལ་ཚིགས

OT

[588] sgal gzhung gi rus tshigs/ ... lus kyi rtsa gnad 'drong thabs sgal tshigs srong ba/ ...

YOGA

pRSTha-vaMza

DM

'spine.' DD illus. 12.

JV

the spine in general, backbone of a beast of burden spine, spine

IW

back bone, vertebra

RY

back bone, the vertebra

སྒལཚིགས