སྐོམ་པ

JH-ENG, JV, IW, RY

thirst

JH-SKT, YOGA

pipAsA

OT

[133] 1. ( ཐ་མི་དད་པ) skoms pa/ skom pa// kha'i nang gi rlan skam pa'i gdung ba/ ... kha skom pa/ ... skoms na btung ba 'thung/ ltogs na lto chas za/ ... bkres skom gyi sdug bsngal/ ... kha yag bshad na go mi chod/ tshwa chu 'thung na skom mi sos/ ... 2 ... .1) btung ba'i rigs/ ... zas skom/ ... skom pa grang mo/ ... skom 'dod pa/ ... 2) btung ba 'thung 'dod mkhan/ ... skom pa rnams skom pa dang bral/ ...

YOGA

tRSita. pipAsita

JV

drought, *, thirsty person

IW

1) *; 2) drinks; 2) a thirsty person

RY

*;  སྐོམ་པ, skoms pa, skom pa} intr. v.; ft. of {skom pa}; 

I). {skoms pa, skom pa}. to be thirsty. II). 1) thirst. 2) a drink. 3) a thirsty person. * {rang gi skom pa yang brjed} forgot his own *

སྐོམ