རྣམས

JH-ENG

plural marker

OT

[1577] tshang ma'am thams cad/ ... rgyal khab rnams/ ... tshogs 'dur yong mkhan rnams/ ... 'dzugs skrun gyi bya gzhag rnams/ ... 'dzam gling yongs kyi 'byor med pa rnams mnyam 'brel gyis shig ... rgyu dngos de rnams la bdag sprod gzab nan byed dgos/ ...

JV

(plural - uncountable), plural particle

IW

all, everything, every1 etc, many, ordinary people, piece by piece, plural particle/ postposition

RY

all, everything, everyone etc. many, ordinary people, piece by piece, plural particle, plural postposition, the causal vehicles