Nagarjuna - Fundamental Verses On The Middle Way


ཀླུ་སྒྲུབ- དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ 


Verse 3:


na svato nāpi parato na dvābhyāṃ nāpy ahetutaḥ |

utpannā jātu vidyante bhāvāḥ kva cana ke cana |


བདག་ལས་མ་ཡིནགཞན་ལསམིནགཉིསལསམ་ཡིནརྒྱུ་མེདམིནདངོས་པོགང་དགགང་ན་ཡང། །སྐྱེ་བནམ་ཡངཡོད་མ་ཡིན


No thing anywhere is ever born from itself, from something else, from both or without a cause.