Kangyur Text Titles 

Source: 84000.co  http://read.84000.co


General Sūtra Section མདོ་སྡེ 


TOH94 

བསྐལ་པ་བཟང་པོ 

( མདོ་སྡེ་བསྐལ་བཟང་། )

bhadrakalpikasūtra

Sūtra of the Good Eon

TOH95

རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ

lalitavistara

The Play in Full

TOH96

འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མདོ

mañjuśrīvikrīḍitasūtra

The Play of Mañjuśrī Sūtra

TOH97

འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་ལེའུ 


mañjuśrīvikurvāṇaparivarta

The Chapter on Mañjuśrī’s Magical Display

TOH98

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་མདོ


buddhakṣetravyūhanirdeśasūtra

The Sūtra Teaching the Array of the Buddhafields

TOH99

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་མཐའ་ཡས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ

niṣṭhāgatabhagavajjñānavaipulyasūtra

The Precious Extensive Scripture on the Infinite Perfection of the Illustrious One's Gnosis

TOH100

ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན་གྱི་མདོ

sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkārasūtra

The Ornament of the Light of Awareness

TOH101

དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་མདོ

kuśalamūlasamparigrahasūtra

Obtaining the Roots of Virtue

TOH102

ཟུང་གི་མདོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས

saṃghāṭasūtradharmaparyāya

The Condensed Sūtra, a Dharma Discourse

TOH103

ཁྱེའུ་སྣང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས

acintyaprabhāsanirdeśanāmadharmaparyāya

The Dharma Discourse of the Teaching on the Boy Acintyaprabhāsa

TOH104

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས

buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāya

Describing the Qualities of the Buddhafield, a Dharma Discourse

TOH105

དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མདོ

maṇḍalāṣṭakasūtra

The Dharma Discourse on the Eight Maṇḍalas

TOH106

དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ

saṃdhinirmocanasūtra

Unravelling the Intent

TOH107

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ

laṅkāvatārasūtra

The Sūtra on the Descent into Laṅka

TOH108

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་སྙིང་པོའི་ལེའུ


The Quintessence of the Speech of All the Buddhas, a Chapter from the Descent into Laṅka Sutra

TOH109


ག་ཡཱ་མགོའི་རིའི་མདོ

gayāśīrṣasūtra

The Sūtra on the Mountain Gayāśīrṣa

TOH110

རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མདོ

ghanavyūhasūtra

The Sūtra of the Dense Array

TOH111

སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་དཀར་པོའི་མདོ

mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra

The White Lotus of Great Compassion

TOH112

སྙིང་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོའི་མདོ

karuṇāpuṇḍarīkasūtra

The White Lotus of Compassion

TOH113

དམ་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོའི་མདོ

saddharmapuṇḍarīkasūtra

Sūtra of the White Lotus of True Dharma

TOH114

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་མདོ

sarvadharmaguṇavyūharājasūtra

The Sūtra to Vyūharāja on the Qualities of All Dharmas

TOH115

བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པའི་མདོ

sukhāvatīvyūhasūtra

The Display of the Pure Land of Sukhāvatī

TOH116

ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ

kāraṇḍavyūhasūtra

The Basket's Display

TOH117

དཀོན་མཆོག་གི་ཟ་མ་ཏོག་ཡི་མདོ

ratnakāraṇḍasūtra

The Basket of the [Three] Jewels

TOH118

རིན་པོ་ཆེའི་མཐའི་མདོ

ratnakoṭisūtra

The Most Excellent of Jewels

TOH119

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ


The Sūtra of the Great Parinirvāṇa

TOH120

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

mahāparinirvāṇamahāyānasūtra

The Mahāyāna Sūtra of the Great Parinirvāṇa

TOH121

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མདོ

mahāparinirvāṇasūtra

The Sūtra of the Great Parinirvāṇa

TOH122

འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མདོ

ātyayajñānasūtra

Wisdom at the Hour of Death

TOH123

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་ཡིག


Words of the Dharma, 'The Treasury of the Buddhas'

TOH124

དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མདོ

ratnākarasūtra

The Mine of Jewels

TOH125

གསེར་གྱི་མདོ

suvarṇasūtra

The Golden Sūtra

TOH126

གསེར་གྱི་བྱེ་མ་ལྟ་བུའི་མདོ

suvarṇavālukopamasūtra

The Sūtra Like Gold Dust

TOH127

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ

samādhirājasūtra

The Sūtra of the King of Samādhi

TOH128

ཆོས་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད་ལས་མི་གཡོ་བར་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་བའི་མདོ

dharmatāsvabhāvaśūnyatācalapratisarvāloka

The Illuminating Appearance of All Things Distinctly Without Their Departing from their Essential Nature, Emptiness

TOH129

རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན

praśāntaviniścayaprātihāryasamādhi

The Samādhi of The Magical Display that Ascertains What is Peace

TOH130

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདོ

māyopamasamādhisūtra

The Illusory Absorption

TOH131

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདོ

tathāgatajñānamudrāsamādhisūtra

The Sūtra on the Samādhi that is the Seal of the Gnosis of the Tathāgatas

TOH132

དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདོ

śūraṅgamasamādhisūtra

The Sūtra on the Samādhi of Valiant Progress

TOH133

ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདོ

pratyutpannabuddhasaṃmukhāvasthitasamādhisūtra

The Sūtra on the Samādhi in which the Buddhas of the Present All Stand Before One

TOH134

བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན

sarvapuṇyasamuccayasamādhi

The Absorption That Encapsulates All Merit

TOH135

རྡོ་རྗེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡི་གེ

caturdārakasamādhisūtra

The Words of the Dharma on the Vajra Samādhi

TOH136

ཁྱེའུ་བཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདོ

caturdārakasamādhisūtra

The Sūtra on the Samādhi of the Four Youths

TOH137

ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་དམ་པ

samādhyagrottama

The Supreme Samādhi

TOH138

འདུས་པ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏོག་གི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ

mahāsannipātaratnaketudhāraṇī

The Great Collection Sūtra of The Incantations of Ratnaketu

TOH139

རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ

vajramaṇḍanāmadhāraṇīsūtra

The Sūtra of the Incantation of the Vajra Quintessence

TOH140/914

སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས

anantamukhasādhakadhāraṇī

The Incantation for Achieving the Boundless Gate

TOH141/916

སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས

ṣaṇmukhadhāraṇī

The Incantation of the Six Gates

TOH142

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་འཇུག་པའི་གཟུངས

avikalpapraveśadhāraṇī

The Incantation on Access to the Nonconceptual

TOH143/611/918

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་གཟུངས

gāthādvayadhāraṇī

The Two Stanza Incantation

TOH144 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་རབ་ཏུ་སྒོམ་པའི་མདོ

mahāyānaprasādaprabhāvanasūtra

The Sūtra on Cultivating Faith in the Mahāyāna

TOH145 / 847

དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས

ratnolkādhāraṇīsūtra

Incantation of the Precious Torch

TOH146

བྱང་སེམས་སྤྱོད་ཡུལ་ཐབས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་རྣམ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་མདོ

bodhisattva­gocaropāyaviṣayavikurvita­nirdeśasūtra

The Sūtra Teaching the Miracles in the Domain of Skillful Means that the Bodhisattvas Have at their Disposition

TOH147

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བསྟན་པའི་མདོ

tathāgatamahākaruṇānirdeśasūtra

The Sūtra Teaching the Great Compassion of the Tathāgatas

TOH148

ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱིས་ཞུས་པའི་མདོ

gaganagañjaparipṛcchāsūtra

The Sūtra of the Questions of Gaganagañja

TOH149

བྱམས་པས་ཞུས་པའི་མདོ

maitrīparipṛcchāsūtra

The Sūtra of the Question of Maitrī

TOH150

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཞུས་པ་ཆོས་བདུན་པའི་མདོ

avalokiteśvara­paripṛcchā­saptadharmakasūtra

The Inquiry of Avalokiteśvara on the Seven Qualities