JT3P-14< JT3P-N Je Tsongkhapa - Three Principal Aspects Of the Path 


ཞེས་པའདི་ནིམང་དུ་ཐོས་པི་དགེ་སློངབློ་བཟང་གྲགས་པི་དཔལགྱིསཚ་ཁོ་དབོན་པོ་ངག་དབང་གྲགས་པགདམས་པོ།།

[AP] This advice was given by the bhikṣu of extensive learning, Lobzang Drakpé Pal, to Tsakho Önpo Ngawang Drakpa.