HS-22 < HS-2 The Heart Sutra > HS-24


ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།


TADYATHA OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA