All Phenomena Are Circumstantial 


Source: The Sūtra on the Array of Qualities in Mañjuśrī’s Pure Land

Ārya-mañjuśrī-buddhakṣetra-guṇavyūha-nāma-mahāyāna-sūtra

འཕགས་པའཇམ་དཔལ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པཞེས་བྱ་བཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅདརྐྱེནབཞིནཏེ། །

འདུན་པའི་རྩེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །

གང་གིསསྨོན་ལམཅིབཏབ་པ། །

དེ་འདྲི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའགྱུར། །


"All phenomena are circumstantial

And depend entirely on intention.

Whatever aspirations people make,

They will gain results accordingly."