སྡེབ་སྦྱོར

OT

[1476] 1) dngos po gnyis yan chad cig sdeb cing sbyor ba/ ... 

2) bod yig sngon rjes ming gsum brtsegs 'dogs rnams bsdebs nas sbyor ba ste yi ge'i sbyor ba/ ... 

3) rig gnas chung ba lnga'i ya gyal zhig ste/ tshigs bcad rtsom lugs sogs yi ge'i sbyor ba dang/ legs sbyar gyi yi ge'i lci yang spel ba'i rtsom tshul gyi gzhung zhig ...

JV, RB

metrics

JV

*, breeding, doctrine in samaveda, meter, metrical science, poetry, rhetoric

IW

1) two things yan chad cig sdeb and sbyor ba; 

2) Tibetan letters prefix, word and suffix brtsegs 'dogs rnams bsdebs nas yi ge sbyor ba; 

3) composing verses etc, poetry, poetics, composition, prosody GD rhetoric

RY

poetry, poetics, composition, prosody. rhetoric, art or style of the text, orthography

སྡེབསྦྱོར