སོན་པ

OT

[2963] (ཐ་མི་དད་པ) slebs pa dang 'phrod pa/ ... shes bya rgya mtsho'i pha rol tu son/ ... byes 'grul tshang ma gzhis su son pa/ ... bka' mchid bzang po lag tu son/ ... spus tshad yang rtser son pa/ ...

JV

SA gson pa, gson po

IW

(tha mi dad pa, arrive, go to, reach

RY

{son pa, son pa, son pa} intr. v

སོན