ས་བཅུ

JH-ENG, RY

ten grounds

JH-SKT

{MSA}daza-bhUmi

OT

[2895] 1) byang chub sems dpa'i sa bcu ste/ dang po rab tu dga' ba dang/ gnyis pa dri ma med pa/ gsum pa 'od byed pa/ bzhi pa 'od 'phro ba/ lnga pa sbyang dka' ba/ drug pa mngon du gyur pa/ bdun pa ring du song ba/ brgyad pa mi g.yo ba/ dgu pa legs pa'i blo gros/ bcu pa chos kyi sprin rnams so/ ... 2) a nu yo ga'i thun min gyi bshad srol ltar tshogs lam skabs kyi sa bcu ste dang po 'gyur ba ma nges pa'i sa dang/ gnyis pa brten pa gzhi'i sa/ gsum pa gal chen sbyong ba'i sa/ bzhi pa bslab pa rgyun gyi sa/ lnga pa bsod nams rten gyi sa/ drug pa brtan pa khyad par du 'gro ba'i sa/ bdun pa dmigs 'bras skye ba'i sa/ brgyad pa gnas pa mi 'gyur ba'i sa/ dgu pa gdal ba chos nyid kyi sa/ bcu pa rdzogs pa spyi chibs kyi sa ste bcu'o/ ...

JH-DIVT

དབྱེ་བ

1 རབ་ཏུ་དགའ་བ

2 དྲི་མ་མེད་པ

3 འོད་བྱེད་པ

4 འོད་འཕྲོ་བ 

5 སྦྱང་དཀའ་བ

6 མངོན་དུ་གྱུར་པ

7 རིང་དུ་སོང་བ

8 མི་གཡོ་བ

9 ལེགས་པའི་བློ་གྲོས

10 ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན

JH-DIVE

Div: 

1. Very Joyful (pramuditA), 

2. Stainless (vimalA), 

3. Luminous (prabhAkarI), 

4. Radiant (arciSmatI), 

5. Difficult to Overcome (sudurjayA), 

6. Manifest (abhimukhI), 

7. Gone Afar (dUraMgama), 

8. Immovable (acalA), 

9. Good Intelligence (sAdhumatI), 

10. Cloud of Doctrine (dharmamegha)

DM

རབ་ཏུ་དགའ་བ / དྲི་མ་མེད་པ / འོད་བྱེད་པ / 'od 'phro ba / sbyangs dka' ba / mngon du gyur pa / ring du song ba / mi g.yo ba / legs pa'i blo gros / chos kyi sprin rnams so. 600 149.

JV

ten (spiritual levels, stages, stages of saintly perfection), (རབ་ཏུ་དགའ་བ, དྲི་མ་མེད་པ, འོད་བྱེད་པ, འོད་འཕྲོ་བ་ཅན, ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་དཀའ་བ, མངོན་དུ་གྱུར་པ, རིང་དུ་སོང་བ, མི་གཡོ་བ, ལེགས་པའི་བློ་གྲོས, ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན, ten stages

IW

1) the 10 bodhisattva-bhumis; 2) * the 10 levels of path of accumulation

RY

the ten stages, the ten bhumis, [dashabhu:mi]; Ten Levels, According to Anu Yoga. Corresponding to the above, they are the levels of Indefinite Transformation འགྱུར་བ་མ་ངེས་པ 

Basis of Reliance བརྟེན་པ་གཞིའི་ས

Important Purification གལ་ཆེན་སྦྱོང་བའི་ས་ 

Continuity of Training བསླབ་པ་རྒྱུན་གྱི་ས

Supporting Merit བསོད་ནམས་རྟེན་གྱི་ས

Superior Progress Through Reliance བརྟེན་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྲོ་བའི་ས

The Level Which Gives Birth to the Result With Respect to the Aftermath of Inner Radiance on the Path of Insight {mthong lam 'od gsal las langs pa'i rjes la dmigs pa 'bras bu skye ba'i sa} 

Unchanging Abidance གནས་པ་མི་འགྱུར་བའི་སExpanding Reality བདལ་བ་ཆོས་ཉིད 

and Riding on Perfection རྫོགས་པ་ཅི་ཆིབས་ཀྱི་ས. 


*, the ten bodhisattva stages / levels / bhumis. 

1) རབ་ཏུ་དགའ་བ. 

2) དྲི་མ་མེད་པ 

3) འོད་བྱེད་པ 

4) འོད་འཕྲོ་བ 

5) སྦྱང་དཀའ་བ 

6) མངོན་དུ་གྱུར་པ 

7) རིང་དུ་སོང་བ

8) མི་གཡོ་བ

9) ལེགས་པའི་བློ་གྲོས 

10) ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན; 

ten levels of Anu Yoga; *, the ten bodhisattva stages / levels / bhumis. 1) རབ་ཏུ་དགའ་བ. 2) དྲི་མ་མེད་པ 3) འོད་བྱེད་པ 4) འོད་འཕྲོ་བ  5) སྦྱང་དཀའ་བ 6) མངོན་དུ་གྱུར་པ 7) རིང་དུ་སོང་བ 8) མི་གཡོ་བ 9) ལེགས་པའི་བློ་གྲོས  10) ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན. 

Ten bhumis. The ten levels of a noble bodhisattva's development into a fully enlightened buddha. On each stage more subtle defilements are purified and a further degree of enlightened qualities is manifested: The Joyous, the Stainless, the Radiant, the Brilliant, the Hard to Conquer, the Realized, the Reaching Far, the Unshakable, the Good Intelligence, and the Cloud of Dharma

བཅུ