ལན་ཚྭ

OT

[2760] kha zas la 'debs pa'i tshwa ste/ ro lan tshwa/ zhu rjes drod/ nus pas pho ba'i drod nyams pa dang/ zas mi 'ju ba/ bshang ba 'gag pa/ skran nad bcas la phan/ ... ming gi rnam grangs la 'gyur byed dang/ chu ro/ dpyid dus chags bcas so/

YOGA

lavaNa

JV, IW, RY

salt

JV

table *, brackish *

RY

rock-*

ཚྭ