རྒ་ཤི

JH-ENG, RB, RY

aging and death

JH-SKT

{LCh,L,MV}jarA-maraNa

OT

[522] 1) rga ba dang shi ba/ ... 2) rten 'brel yan lag bcu gnyis kyi ya gyal zhig ...

JV, IW, RY

old age and death

JV

jaramarana, * *

IW

1) * [Rten 'brel yan lag bcu gnyis kyi ya gyal zhig 1 of the {rten cing 'brel bar 'byung ba'i yan lag bcu gnyis} = 12 links of dependent origination {rga shi'i yan lag rten 'brel yan lag bcu gnyis kyi nang gses - skye ba de las phung rgyun 'gyur ba'i rga ba dang, rgyun 'gags pa'i shi ba ste, na tsod dang srog 'gyur bar byed pa'o

RB

* (one of twelve links of interdependent connection)

RY

decay and death. *. [mss]. *; *, old age & death, one of the {rten cing 'brel bar 'byung ba'i yan lag bcu gnyis} twelve links of dependent origination; *. Def. {skye ba de las phung rgyun 'gyur ba'i rga ba dang, rgyun 'gags pa'i shi ba ste, na tshod dang srog 'gyur bar byed pa'o}

རྒ ཤི