རབ

JH-ENG

best; highest; as an intensifier: very

JH-OE

{C}culminating point; boon; choicest; supreme; foremost

JH-SKT

pra-; {C}vara; {C}prakarSa

OT

[2661] 1.gtsang po'i nang chu gting thung zhing gram rdo mang la rkang 'gros kyis brgal thub pa'i lam/ ... chu rab/ ... chu bo rab med/ ... ko gru med sar rab brgyab nas brgal/ ... rab brgal gcig la/ brdze bcangs gnyis/ ... 2.mchog dang/ bla na med pa ste/ spyir btang gi tshad las 'das pa'i legs shos/ ... shes rab/ ... ri rab/ ... thugs rab/ ... rim pa rab 'bring tha gsum/ ... spus ka rab/ ... rab tu dus sgo sngon bkag gong nas legs par bsgrub thub pa/ ... rab la byung na dus thog tu yong thub pa/ ... 3.yi ge 'di'i mthar tu zhes sbyar na ha cang gi don ston par byed pa'i tshig grogs shig ... tu ... rab tu khro ba/ ... khong khro rab tu 'bar ba/ ... rab tu mang ba/ ... rab tu dmar/ ... glu gzhas len par rab tu dga' ba/ ... rta rab tu rgyugs pa/ ... mar me rab tu gsal ba/ ... yid rab tu dang ba/ ...

JV

first, the beginning best, ford, 1 of 5 smad mdo khams sbang, ford, best, highest, superior, excellent, pure, much, plentiful, the best thing, supreme, utterly

IW

1) ford in a river; 

2) supreme, excellent, unsurpassable, [the] best, superior; 

3) culminating point; 

4) fully, very, extremely, totally, absolutely, intense, intensive; 

5) highest [person]

RB

རབ་ཏུ utter(ly)/ absolute(ly); intens(iv)ely. རབ་ན in the very best of cases . . .

RY

highest; culminating point, superior, excellent. Syn རབ་ཏུ 

1) [an intensifier] fully, very, extremely, totally, absolutely, intense, intensive. 

2) excellent, excellence, superior, highest. 

3) the superior man. culminating point. Syn རབ་ཏུ 

1) [an intensifier] fully, very, extremely, totally, absolutely, intense, intensive. 

2) excellent, excellence, superior, highest. 

3) the superior man