འཚོག་པ

OT

[2329] (ཐ་དད་པ) 1/'tshogs pa/ 'tshog pa/ 'tshogs// sdud pa/ ... tshogs 'du 'tshogs pa/ ... chu 'tshog pa'i snod/ ... gtam 'tshog mi thub pa/ ... 2/btsogs pa/ btsog pa/ 'tshogs// rdeg pa'i rdung ba/ ... phru gu'i lus por btsogs na pha ma'i sems na yong/ ...

DM

See under gdong du 'tshog pa.

JV

hew, chop, strike, inoculate, vaccinate, find fault with, blame, censure, tease

IW

1) gather, collect; 

2) hit, beat, break, smash, pulverize

RY

to hew, chop, cut, pierce, to inoculate, vaccinate, to be cut to pieces; {'tshog pa, 'tshogs pa, 'tshog pa, 'tshogs} trans. v.; intr. {'tshog pa, btsogs pa, btsog pa}; ft. of {'tshog pa}

འཚོག