འཚག་པ

OT

[2323] 1.( ཐ་དད་པ) 1/'tshags pa/ 'tshag pa/ 'tshogs// gsog pa dang gnyer ba/ ... ma dngul 'tshag pa/ ... yig rigs rnams sgam gyi nang du 'tshags pa/ ... 2/btsags pa/ btsag pa/ tshogs// dwangs snyigs 'byed pa/ ... ja btsags pa/ ... rdza ma'i thim bu brtol nas chang btsags pa/ ... sman khu btsag pa/ ... chu dar la 'tshag pa/ ... 2.rgyags pa/ ... lug sha 'tshag pa/ ... gzugs stobs 'tshag pa/ ... 3.(rnying) 'dzom pa/ ...

JV

born, sift, filter, seep, cause to trickle, strain, filter, press out, thick, fat, obese

IW

[p tshags/ btsags/ 'tshags f btsag tshog!],, 

1) collect and take care of; 

2) strain, filter, sift, press/ squeeze out, make an infusion of, divide essence and impurities; 

3) be fat and [radiantly] healthy; 

4) [arch] gather assemble

RY

{'tshag pa, 'tshags pa, 'tshag pa, 'tshogs} trans. v.; alt. {'tshag pa, btsags pa, btsag pa, tshogs}; ft. of {'tshag pa}

འཚག