ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་ཆོས 

the teachings (Dharma) that bring (accomplish) Buddhahood in a single lifetime

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱསའགྲུབ་པི་ ཆོས