ཚུད་པ

JH-ENG

to enter; go into; get into

JH-T

'tshud/ 'tshud/ tshud/ tshud/

OT

[2277] (ཐ་མི་དད་པ) 1) gral lam nang du slebs pa/ ... mkhas pa'i gras su tshud pa/ ... las don tshags su tshad pa/ ... 2) shong ba/ ... khang pa gcig gi nang du mi grangs brgya lhag tsam tshud thub pa/ ...

DM

blo tshud pa ni blo 'gyur ba. BBNP 465.

JV

dig, consist, contain, involve, SA 'tshud pa

IW

(ཐ་མི་དད་པ1) go on a journey; 2) contain. (ཐ་མི་དད་པ) 1) go on a journey [mkhas pa'i gras su tshud pa,//las don tshags su tshad pa]; 2) contain [khang pa gcig gi nang du mi grangs brgya lhag tsam tshud thub pa]

RY

{tshud pa, tshud pa, tshud pa} intr. v.; to dig, enter. to penetrate

ཚུད