ཙན་དན

JH-ENG, JV, IW, RY

sandalwood

JH-SKT, YOGA

candana

JH-SKT

{LCh,C}*

OT

[2183] dri bzang po'i shing rigs shig ... tsan dan la go g.yog dang/ gos chen la thab phyis/ ... ming gi rnam grangs la gos sngon dang/ dri'i snying po/ dpal gyi dum bu/ ma la yar skyes/ tshim byed/ bzang po'i dpal bcas so/

DM

ma la ya'i tsan dan ni / tsan dan spyi'i ming dang / go shirsha dang / ba lang mgo dang / ha ri tsan dan dang / tsan dan sa mchog rnams tsan dan dkar po'i ming du mngon brjod mkhas pa'i rna rgyan du bshad. Eimer, Dbyangs 55. SS 404.2. Varieties: dkar po, dmar po. LW 470. Clifford, list. = gan dha sA ra, dri'i snying po, ma la ya dza, ma la yar skyes, bha dra shrI, dpal bzang po, pa ti kaM, gos can. DG 221.2.

JV

sirium myrtifolium, *, something superior in its kind, something superior in its kind, santalum album, *, white *

IW

sandal wood [dri bzang po'i shing rigs shig //tsan dan la go gog dang, gos chen la thab phyis,//ming gi rnam grangs la gos sngon dang, dri'i snying po, dpal gyi dum bu, ma la yar skyes, tsim byed, bzang po'i dpal bcas so, *, santalum album.. * [tsandan:> dri bzang po'i shing rigs shig //tsan dan la go gog dang, gos chen la thab phyis,//ming gi rnam grangs la gos sngon dang, dri'i snying po, dpal gyi dum bu, ma la yar skyes, tsim byed, bzang po'i dpal bcas so, santalum album]

RY

*, santalum album is white *