ཙ་ན

JH-ENG

because [verb + ...]

OT

[2182] 1) rgyu mtshan ston pa'i phrad cig ... kho pa na tshod dar ma yin tsa na lus shugs che tsam yod/ ... sger sems med tsa na snying stobs chen po yod/ ... 2) dus su'am skabs su/ ... phyin tsa na/ ... nang du bzhugs tsa na/ ...

DM

a postposition forming expressions of time. byis pa tsa na ni byis pa'i dus na. (regionalism) BBNP 466. skabs su'am tshe na. Btsan-lha.

JV

when, since, as, as soon as, SA tsam na, while, causal connective

IW

1) because, since; 2) at the time/ occasion * when, when, at the time of. 1) reason showing phrase [kho pa na tsod dar ma yin tsa na lus shugs che tsam yod,//sger sems med tsa na snying stobs chen po yod]; 2) at the time/ occasion [phyin tsa na,//nang du bzhugs tsa na] when, at the time of

RY

since; when, at the time of. zhag bcu bzhi tsa na - after fourteen days