བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ

OT

[1870] ཐོབཀྱིསེམས་དཔའ/ ...

DM

byang chub sems dpa' zhes pa'i sgra bshad ni / nyes skyon byang zhing yon tan khong du chub pas na byang chub dang / 'gro ba'i don sems shing bdud las tshar gcod pas na sems dpa' 'am // yang na bden pa gnyis la yang yang byang zhing de'i don chub pas na byang chub dang / bden pa gnyis kyi don yang yang sems la sran tshugs pas na sems dpa' zhes a lag sha'i shes rab snying po'i 'brel pa las gsungs / sems dpa' chen po ni byang sems kyi sa thob pa'i sems dpa' ste / mdo sdud pa las / gtong ba che dang blo che ba dang mthu chen dang / rgyal ba rnams kyi theg chen mchog la zhugs pa dang / go cha chen po bgos shing bdud kyi sgyu 'dul ba / de yi phyir na sems dpa' che zhes rab tu brjod / ces gsungs pa ltar ro. Gser Sbram 43.

IW, RY

bodhisattva mahasattva

IW

*, on the bhumis


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ སེམས་དཔའ ཆེན་པོ