བྱ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས

JH-ENG

exalted wisdom of achieving activities

JH-T

bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs

JH-SKT

{LCh}kRtyAnuSThAna-jJAna

JH-ST

bya ba nan tan du grub pa'i ye shes

JV

effective wisdom

IW

all-accomplishing wisdom [the karma family wisdom]

བྱ་སྒྲུབཡེ་ཤེས