བུ་ག

OT

[1828] ... 1) dmig bu ste/ dbus phyogs kyi yul skad la i khung zer/ ... sa 'og bu ga / ... lus la bu ga dgu yod kyang/ za ba'i dbang cha kha red/ ... 2) lus kyi bu ga la dgu yod pas grangs dgu mtshon/ ...

YOGA

bila

JV

aperture, orifice, hole, opening, symbol for 9, pores, openings

IW

1) hole, opening, orifice, aperture, fontanel, cavity, vessel; 

2) 9 [because the body has 9 holes]. 

1) hole, opening, orifice, aperture, fontanel, cavity, vessel; 

2) 9; 

3) child

RY

hole, opening, orifice, aperture, the fontanel, cavity, vessel; a hole