བི་ཤུདྡྷ་དརྴ་ན་ཙརྱ་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ནཱ་མ Viśuddhadarśanacarya upadeśa nāma


An Instruction on Pure View and Conduct by Śākyaśrībhadra