བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ

JV

bhadracarya pranidhana

IW

the Arya bhadracaryapranidhanaraja, {bzang po'i spyod pa'i smon lam kyi rgyal po}

བཟང་སྤྱོདསྨོན་ལམ