ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག

JH-ENG, RB, RY

six perfections

JH-ENG

the *

JH-SKT

{MSA}SaT-pAramitA

OT

[1698] སྦྱིན་པདངདང་། ཚུལ་ཁྲིམསབཟོད་པབརྩོན་འགྲུསབསམ་གཏནཤེས་རབསྟེདྲུག

IW

the six paramitas [paramitashata  སྦྱིན་པཚུལ་ཁྲིམསབཟོད་པབརྩོན་འགྲུསབསམ་གཏནཤེས་རབ

RY

six paramitas, six transcending actions, *. Also  ཕར་ཕྱིན་དྲུག

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པདྲུག

See: ཕར་ཕྱིན་དྲུག