དེ་དེ་བཞིན

OT

[1284] de ga rang red/ ... dngos yod kyi gnas tshul gang gsungs pa de de bzhin no/ ...

IW

de ga rang red [Dngos yod kyi gnas tshul gang gsungs pa de de bzhin no]

དེདེ་བཞིན