ཏིང་འཛིན

JH-ENG

meditative stabilization

JH-T

gzung 'dzin bzung zungs

JH-SKT

{LCh,MSA}samAdhi

OT

[1029] yul nges lnga'i nang gses/ bden pa dang skyon yon dang zhi rags sogs rang spyi'i mtshan nyid brtag bya'i dngos po la dmigs nas rtse gcig pa'i shes pa rnam g.yeng gi gnyen po shes rab bskyed pa'i byed las can no/ ...

JH-ST, JV, IW, RY

ཏིང་ངེ་འཛིན

JV

SA *

IW

Contemplation, samadhi, concentration. contemplation, samadhi, concentration [yul nges lnga'i nang gses, bden pa dang skyon yon dang zhi rags sogs rang spyi'i mtshan nyid brtag bya'i dngos po la dmigs nas rtse gcig pa'i shes pa rnam gyeng gi gnyen po shes rab bskyed pa'i byed las can no. Contemplation, samadhi, concentration [= {*}. yul nges lnga'i nang gses, bden pa dang skyon yon dang zhi rags sogs rang spyi'i mtshan nyid brtag bya'i dngos po la dmigs nas rtse gcig pa'i shes pa rnam gyeng gi gnyen po shes rab bskyed pa'i byed las can no]

RB

(state of deep) meditative absorption/ samadhi; isc. profound meditative state (of)

RY

samadhi, concentration, contemplation. {*}

ཏིང འཛིན