ཅི་ཡང

JH-ENG

at all; anything

JH-T

ཅང

OT

[729] gang yang/ ... go ci yang mi chod pa/ ... brtag dpyad byas kyang nyes skyon ci yang med pa/ ... thams cad shes mkhan gyi mi med la/ ci yang mi shes mkhan gyi mi'ang med/ ...

YOGA

kiMcit

JV

anywhere, else, whatever, anything

IW

any[thing], whatever, at all all sorts of, somewhat

RB, RY

anything what(so)ever

RY

1) *; anything; any, anything, whatever, all sorts of. 

2) somewhat; any, anything, whatever, all sorts of. 

3) everything. 

4) + neg. nothing

ཅིཡང