ངམ

JH-ENG

or; and; particle indicating question

OT

[649] 1. mdog gam/ mdangs/ ... ngam dkar po/ ... ngam gnag pa/ ... 2. ming mtha' nga'i rjes su sbyor ba'i 'byed sdud kyi sgra'i phrad cig ... nga ... 'tsho ba'i mthun rkyen la sdod khang ngam/ bza' btung ngam/ gyon gos sogs tshang ma 'dzom dgos/ ... sa zhing ngam/ bzo grwa khang ngam/ sgo phyugs sems can sogs ni thon skyed rgyu chas sha stag red/ ... 3.ming mtha' nga'i rjes su sbyor ba'i the tshom dang dri ba ston byed kyi sgra'i phrad cig ... nga ... kho tsho sang nyin log yong ngam/ mi yong/ ... gnad 'gag de dag khyed rang gis mkhyen song ngam/ ...

JH-EXT

gam ngam dam nam bam mam 'am/ ram lam sam rnams 'byed sdud sgra

JH-EXE

gam, ngam, dam, nam, bam, mam 'am, ram, lam, and sam are disjunctive and conjunctive sounds

DM

ngam ni nag phyogs bdud kyi phyogs. From Namdak, Bzo-rig 112. Discussed in Karmay, Arrow 256 ff.

JV

or, even if, or whether, principle of darkness and non-being

IW

1) color; 

2) expression; 

3) ? for word ending in {nga}; 

4) 'or'; 

5) ravine, canyon

RY

1) question particle for word ending in . 

2) 'or' particle. 

3) ravine, canyon