གླང་པོ་ཆེ

JH-ENG, IW, RY

elephant

JH-SKT, YOGA

hastin

JH-SKT

gaja; {C,MSA}*

OT

[420] sems can chen po glang chen gyi ming gzhan/ ... gom pa spo stangs glang po che ltar 'gying zhing bzhud pa/ ...

YOGA

nAga

DM

= thal dkar, so gnyis pa, gnyis 'thung. JD 236.

RY

*. Syn {གླང་ཆེན}

གླང་པོ ཆེ