གདམས་ངག

JH-ENG

advice; instruction; counsel; preceptual instruction; advisory speech; exhortation

JH-OE

{C}teaching

JH-T

gdam 'doms gdams 'doms

JH-SKT, YOGA

avavAda

JH-SKT

{LCh,C,MSA,MV}*; {C}upadeza

OT

[1343] man ngag gam phan pa'i ngag ... bslab bya'i gdams ngag la nyan pa/ .... [1343] gi gzhung/ byang chub lam gyi sgron ma/ blo sbyong gi khrid/ bstan rim gyi khrid/ bden bzhi'i khrid/ rten 'brel gyi khrid/ bden gnyis kyi khrid sogs mang ngo/ ...

DM

Milarepa tells Gampopa that བཀའ་གདམས་པ have གདམས་ངག, but no མན་ངག. BA 455.

JV

instructions, teaching, advice, counsel, directions, formal instructions

IW

useful/ oral instruction, advice, direction, precepts

RB

spiritual advice/ instruction

RY

[MSS: Skrt. avavada, upadesha] instruction; oral instruction, advice, direction, precepts, spiritual advice, spiritual instruction. Ex. གནད་ཀྱི་གདམས་ངགessential advice. MSS: compare with མན་ངག (upadesha). [mss]

གདམསངག