གཏོང་བ

JH-ENG

give; treat; cast away; send; let go; give away; let loose; play [an instrument]

JH-OE

{C}renunciation; go to; dismiss; abandon; let have; let in; admit; failure; decrease; waning; loss; forsake; donor; giver

JH-T

gtang gtong btang thongs

JH-SKT, YOGA

tyAga. parityAga

JH-SKT

{C,MSA}*; {MSA}*; {MSA}utsarga; utsRjati; {L}hAna; {MSA}pratipAdana; {C}dAyaka; {MSA}da

OT

[1049] 1) ( ཐ་དད་པ) btang ba/ gtang ba/ thong//1) ster ba'am byin pa/ ... sbyin pa gtong ba/ ... 'gro song gtang ba/ ... bu lon btang ba/ ... 

2) 'dor ba/ ... rang srog blos btang/ ... 

3) glod pa/ ... ra lug rtswa khar btang ba/ ... brtson pa btang ba/ ... tshe thar gtong ba/ ... zhing chu gtong ba/ ... thab la me gtong ba/ ... 

4) rgyag pa/ ... glud gtong/ ... 

5) mngags pa/ ... dmag mi gtong ba/ ... lan gtong ba/ ... brda gtong ba/ ... 

6) kha lo sgyur ba/ ... ko gru gtong ba/ ... gnam gru gtong ba/ ... rta gtong ba/ ... 

7) byed pa/ ... slob gso gtong ba/ ... bsam blo gtong ba/ ... 2. sbyin pa/ ...

YOGA

nirAkRta. visarga. ukSaNa. /sraMs:sraMsayati

JV

renunciation, dispatch, send, paddle, row, send out, issue, transmit, start, set in motion, give, let go, permit to go, dismiss, let in, admit, let have, give up, abandon, forsake, leave, bear, deliver, dispatch, launch, send, to let go

IW

1) ( ཐ་དད་པ) btang ba, gtang ba, thong,; 

1) give, bestow; 

2) 'Dor ba,...Rang srog blos btang; 

3) Glod pa,...Ra lug rtsva khar btang ba,...Brtson pa btang ba,...Tshe thar gtong ba,...Zhing chu gtong ba,...Thab la me gtong ba; 

4) Rgyag pa,...Glud gtong; 

5) Mngags pa,...Dmag mi gtong ba,...Lan gtong ba,...Brda gtong ba; 

6) Kha lo sgyur ba,...Ko gru gtong ba,...Gnam gru gtong ba,...Rta gtong ba,...

7) Byed pa,...Slob gso gtong ba,...Bsam blo gtong ba,...2. give[ing], generosity, charity, give, letting go, bestow, send, release, send out, issue, dispatch, start, set in motion, renounce, cast away, forsake, give up, abandon. {'phags nor} spend, waste, renunciation, let [go], dismiss]

RB

བཏང་བ- (to give in) charity; to let go/ relinquish/ give up; to squander

RY

[the vow] is abandoned. lo gsum gtong ba - to practice for three years. - {ppafi: gtong ba, btang ba, gtang ba, thong} tha dad pa.; 

1) give, letting go, bestow, send, release, send out, issue, dispatch, start, set in motion, renounce, cast away, forsake, give up, spend, let, let go (of), dismiss. 

2) waste, abandon, give in charity; relinquish, give up; squander. 

3) generosity, charity, giving, འཕགས་ནོར renunciation [mss]. giving away, sacrifice

གཏོང