གཏན་གྱི་འདུན་མ

OT

[1034] phugs kyi byus sam re 'dun/ ... gtan gyi 'dun ma grub pa/ ...

IW

phugs kyi byus sam re 'dun,...Gtan gyi 'dun ma grub pa. permanent objectives

RY

permanent objectives, lasting aim. {nam gzhag gtan gyi 'dun ma} the ultimate aim

གཏནགྱིའདུན་མ